Tetra Pak – Mental Wellbeing

  MENTAL WELLBEING |   KUND: TETRA PAK

Kundens problem

Tetra Pak kontaktade oss med ett brådskande behov av att skapa online-material för deras utbildningssatsning kring mentalt välbefinnandet. I samband med ett nytt globalt stödprogram för de anställda ville de också öka den allmänna medvetenheten om mentalt välbefinnande både bland personal och chefer. Detta ämne är alltid angeläget men blev extra påtagligt på grund av Covid-19-pandemin. Situation var utmanande på många sätt och hade en allvarlig inverkan på människors mentala välbefinnande. Samtidigt som det var ett brådskande ämne gjorde pandemin det också mycket svårare att ta itu med det eftersom fysiska utbildningar var en omöjlighet. 

Tetra Paks utmaning var att skapa ett effektfullt lärande som engagerade människor på en personlig nivå, samtidigt som personliga möten uteslöts på grund av COVID. Andra utmaningar var variationen av målgrupper och olika nationella regler. Dessutom kulturella skillnader i hur man prata om mental hälsa och i hur man handskas med dessa frågeställningar.

Symbals lösning

Mentalt välbefinnande är ett mänskligt ämne, ett ämne som lämpar sig bra för att diskutera ansikte mot ansikte och i ett bekvämt sammanhang. Vår största utmaning var att skapa ett inlärningspaket som skulle beröra användarna emotionellt via datorskärmen eller mobilen. 

Den personliga upplevelsen uppnådde vi genom att uppmuntra till interaktivitet och självreflektion, och samtidigt hålla en bra balans mellan teori och praktik. På detta sätt ville vi minska det potentiella motståndet som vi utgick från att vissa skulle känna när detta ämne kom på tapeten. Vi fokuserade också på praktiska tips för att uppmuntra användarna att skapa egna rutiner för sitt välbefinnande. Slutligen använde vi en tydlit och enkelt visuell stil för att skapa engagemang och en känsla av igenkännandet i själva innehållet. Genom att använda film- och röstinspelningar gjorde vi så att upplevelsen kändes äkta och nära.  

Utöver den allmänna orienteringen i mentalt välbefinnande utvecklade vi också ett digitalt lärande särskilt riktat till chefer. Syftet var att hjälpa dem att stödja sina teammedlemmar både proaktivt och i händelse av redan existerande problem. Denna digitala lärolösning är på en något mer teoretisk nivå än den första. Den innehåller också praktiska råd och presenterar verktyg som chefer kan använda för att stödja sina team. Vi fokuserade specifikt på utmaningarna i att leda team på distans.

Resultat

Detta digitala kommunikations- och utbildningspaket rullas ut under 2021, så resultat och feedback från en större grupp medarbetare kommer att följa i ett senare skede.
Initiala feedback som samlats in av Tetra Pak är mycket positivt. Vi fick även mycket positiv feedback från medarbetarna som ingick i pilottesten för lansering. Främst lyfte de fram den mänskliga och klara tonen, den engagerande grafiken, filmerna och de praktiska verktygen för lärande.